DEFINICJE

Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego.

Obiekt – obiekt służący do świadczenia usług i zaspokajania potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem;

Partner – Użytkownik, który zamieszcza na łamach Serwisu prezentację Obiektu w oparciu o postanowienia Regulaminu Partnera;

Operator – Rafał Bilik, Szyprów 1B, 76-034 Chłopy

Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu;

Serwis – strony internetowe znajdujące się w domenie chlopy.info wraz z ich integralnymi częściami;

Treści – tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, materiały multimedialne (audio i video) oraz odnośniki zewnętrzne do powyższych, publikowane w Serwisie przez Użytkownika;

Użytkownik – każda osoba, która korzysta z serwisu chlopy.info;

Agent rozliczeniowy – zewnętrzna instytucja płatnicza, niezależna od Operatora, świadcząca usługi płatności online;

Załącznik – integralna część Regulaminu, kompleksowo regulująca dane zagadnienie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Chlopy.info świadczy Użytkownikom swoje usługi w oparciu o niniejszy Regulamin

1.2. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu z jednej z następujących przyczyn: zmiana w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu; zmiana przepisów prawa rzutująca na usługi świadczone przez Serwis.

1.3. W przypadku zmiany Regulaminu, o powyższym fakcie Użytkownicy zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem na przekazane Operatorowi adresy e-mail. Jeżeli zmiany nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, jedynym wyjściem będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu i wypowiedzenie umowy z Operatorem.

1.4. Do korzystania z serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu po stronie Użytkownika konieczne może być również włączenie obsługi JavaScript, jak również uaktywnienie obsługi plików „cookies”.

1.5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu w dowolnym momencie bez wskazania przyczyny.

1.6. Przedstawione w portalu oferty mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Są jedynie zaproszeniem do kontaktu.

1.7. Wpisy umieszczone w serwisie chlopy.info są własnością obiektów. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za publikowane oferty. Publikowane oferty są treściami poglądowymi.

2. DZIAŁALNOŚĆ SERWISU

2.1. Serwis zapewnia platformę internetową umożliwiająca wyszukiwanie miejsc noclegowych i dokonywanie rezerwacji.

2.2. Serwis nie zamieszcza prezentacji Obiektów we własnym imieniu, jak również nie uczestniczy jako strona w zawieraniu ewentualnych umów pomiędzy Użytkownikami.

2.3. Treści, w tym prezentacje Obiektów, zamieszczane przez Użytkowników na stronie internetowej nie są uprzednio weryfikowane przez Serwis pod względem ich legalności, poprawności oraz kompletności i nie przedstawiają poglądów Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez osoby trzecie oraz nie odpowiada za treść komunikatów przesyłanych pomiędzy Użytkownikami. W uzasadnionych przypadkach Operator ma prawo dostosować lub poprawić wpisy Użytkowników do właściwego formatu zamieszczonych obiektów.

2.4. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści, które naruszałyby przepisy prawa lub stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W szczególności, Operator może dokonać usunięcia Treści, które noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste. Za wyjątkiem w pełni klarownych przypadków naruszeń, Treści mogą zostać usunięte z Serwisu mocą zobowiązania przedłożonego przez stosowny organ władzy publicznej (Sąd, organ ścigania, organ administracji państwowej), w konsekwencji przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, sądowego lub administracyjnego. Niezależnie jednak od powyższego, Operator zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia w każdym czasie Treści, w których znajdują się odniesienia do działalności konkurencyjnej dla Serwisu lub które mają na celu promowanie tego rodzaju działalności konkurencyjnej.

2.5. Operator dołoży wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Operator zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji.

2.6. Operator zastrzega sobie prawo do edytowanie/poprawiania/dostosowania nazw obiektów i opisów w Serwisie do potrzeb związanych z pozycjonowaniem (SEO – metadane title i description) obiektów w internecie.

3. REJESTRACJA W SERWISIE

3.1. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Serwisu konieczna jest rejestracja. Proces rejestracji możliwy jest poprzez kontakt na adres: [email protected]. Dzięki zarejestrowaniu się w Serwisie, Użytkownik otrzymuje m.in. dostęp do funkcjonalności w postaci: możliwości korzystania z danych w uprzednio wypełnianych formularzach, zapisywania wybranych Obiektów do późniejszego wykorzystania, wglądu w historię swojej dotychczasowej aktywności w Serwisie.

3.2. Substytutem rejestracji umożliwiającym korzystanie z zasobów Serwisu jest również kliknięcie przez Użytkownika w stosowny odnośnik prowadzący do zasobów Serwisu, przesłany na wskazany adres e-mail. W takim wypadku, aż do czasu wylogowania, status Użytkownika korzystającego z Serwisu będzie pokrywał się ze statusem Użytkownika zarejestrowanego. W uzupełnieniu powyższego, Użytkownik może w każdej chwili wystąpić o nadanie hasła, co będzie skutkowało formalną rejestracją w Serwisie.

3.3. Nazwa profilu Użytkownika nie może być szkodliwa dla innych nazw, znaków towarowych, czy też praw innych osób, jak również nie może naruszać dobrych obyczajów.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

4.1. Użytkownik dla swojego bezpieczeństwa powinien podjąć środki ostrożności mające na celu uniemożliwienie dostępu do swojego konta osobom trzecim, w szczególności poprzez nieujawnianie hasła do konta osobom nieuprawnionym.

4.2. Użytkownicy zobowiązani są do nie wywierania wpływu na bezpieczeństwo, integralność i dostępność Serwisu. Użytkownicy nie mogą blokować generowanych treści, przepisywać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług Serwisu.

4.3. Użytkownik nie może prowadzić działań polegających na wysyłaniu innym Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu niezamówionych informacji handlowych.

5. PUBLIKACJA TREŚCI

5.1. Zabronione jest zamieszczanie Treści, które łamią przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Obowiązkiem Użytkownika jest publikowanie Treści w Serwisie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

5.2. Dostarczając Treści, Użytkownik udziela Operatorowi nieograniczonej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencjonowania na wykorzystanie praw własności intelektualnej. Uprawnienie to obejmuje przetwarzanie, archiwizowanie, reprodukcję, rozpowszechnianie w całości lub częściowo, także w celu wykorzystania w urządzeniach mobilnych lub mediach tradycyjnych, za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia dostarczonej Treści z Serwisu, co będzie warunkowało również możliwość usunięcia Treści z odpowiedniego serwisu partnerskiego lub współpracującego.

5.3. Operator zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie na łamach Serwisu przez Użytkowników, są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z powyższym, Operator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.

5.4. Adresy e-mail, numery telefonów, odnośniki do stron www oraz pozostałe dane kontaktowe mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach formularzy. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych, jeżeli będą publikowane niezgodnie z przeznaczeniem.

6. USŁUGA REZERWACYJNA

6.1. Użytkownik może w odniesieniu do odpowiednio oznaczonych Serwisie Obiektów skorzystać z usługi polegającej na dokonywaniu rezerwacji pobytu (dalej: “usługa rezerwacyjna”).

6.2. Użytkownik chcący skorzystać z usługi rezerwacyjnej, w drodze wypełnienia stosownego formularza winien wskazać w szczególności odpowiadający mu termin pobytu oraz liczbę osób. W terminie 48 godzin od czasu przekazania zapytania o dostępność, Partner będący jego adresatem jest zobowiązany do ewentualnego potwierdzenia dostępności i ceny pobytu w Obiekcie. W razie braku potwierdzenia w ww. terminie, rezerwacja jest uznawana za anulowaną.

6.3. Po przekazaniu potwierdzenia przez Partnera będącego adresatem zapytania, Użytkownikowi zostaje wskazana wysokość i termin wniesienia zadatku w związku z zawieraną umową rezerwacyjną. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłany link do dokonania płatności. Wniesienie zadatku jest poczytywane jako moment zawarcia umowy rezerwacyjnej między Partner, a Użytkownikiem.

6.4. W przypadku braku dostępności terminu wskazanego przez Użytkownika w zapytaniu, Partner może zaoferować inny termin lub zakwaterowanie, przekazując nową ofertę za pośrednictwem Serwisu. W przypadku chęci skorzystania z nowej oferty, Użytkownik może przesłać swoje oświadczenie poprzez Serwis.

6.5. W ramach Usługi rezerwacyjnej, mogą udostępnione zostajć następujące formy płatności: karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), płatności on-line, BLIK.

6.6. Agentem rozliczeniowym świadczącym obsługę płatności jest operator wskazany przez Partnera, który dokonuje przekazania wniesionej przez Użytkownika opłaty na rachunek bankowy Partnerowi.

6.7. W przypadku płatności kartą płatniczą, termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

6.8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez kartą płatniczą, zwrot uiszczonej kwoty zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

6.9. Operator nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie usług oferowanych i świadczonych przez Partnerów, a jedynie pośredniczy w dokonywaniu rezerwacji Użytkowników. Warunki realizacji usług określa każdorazowo Partner. Za szkody powstałe na skutek świadczenia usług w Obiekcie, prowadzonym lub reprezentowanym przez Partnera, odpowiada ten podmiot.

6.10. Co do zasady, wpłacony zadatek, o którym mowa w pkt. 6.3., nie podlega zwrotowi, o ile warunki rezerwacji wskazane przez Partnera nie stanowiły inaczej.

6.11. W przypadku konieczności anulowania rezerwacji, niezbędne jest zgłoszenie tego faktu Partnerowi za pomocą właściwego sposobu komunikacji, udostępnionego Użytkownikowi w Serwisie przez Partnera. Zwrot wpłaconego zadatku możliwy jest wyłącznie z zastrzeżeniem pkt. 6.10.

7. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników.

7.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za Treści publikowane przez niego w Serwisie.

7.3. Użytkownik zwolni Serwis z odpowiedzialności ponoszonej w zakresie uzasadnionych roszczeń osób trzecich, które są formułowane przeciwko Operatorowi w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu, za które Użytkownik jest odpowiedzialny.

7.4 Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty handlowej, mają charakter reklamowy (informacyjny) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Aby dokładnie zapoznać się z warunkami oferty należy bezpośrednio skontaktować się z Obiektem. 

8. OBOWIĄZYWANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Umowa Użytkownika z Serwisem o założenie i utrzymywanie konta obowiązuje na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą rejestracji w Serwisie.

8.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie konta w Serwisie w dowolnej chwili. Powiadomienie o wypowiedzeniu umowy skierowane do Serwisu (np. w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail) jest wystarczające.

8.3. Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem jedynie w razie zaistnienia jednej z następujących przyczyn: działalność Serwisu zostanie zakończona; Użytkownik uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, mimo upomnienia zawierającego wskazanie rodzaju uchybienia, wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika; Użytkownik zamieścił na łamach Serwisu Treść o charakterze bezprawnym.

8.4. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie konta w Serwisie, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

8.5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie konta, Użytkownik powinien poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Serwisu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie konta wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z usługami świadczonymi przez Serwis.

9.2. Reklamację można złożyć także w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected], w tytule wiadomości podając „Reklamacja Chlopy.info”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika lub sposób kontaktu z Użytkownikiem oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.4. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w postaci umożliwiającej ustosunkowanie się do jej treści.

9.5. W razie prowadzenia korespondencji elektronicznej, odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Serwis może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, który został wskazany przez składającego reklamację.

10. PRAWO WŁAŚCIWE I WAŻNOŚĆ

10.1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

10.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu staną się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swą ważność i moc obowiązującą.

10.3. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana ani w inny sposób wykorzystana lub powielona bez uprzedniej zgody Opertora. Dotyczy to również kopiowania na drodze technologii wyszukiwarek internetowych lub poprzez inne mechanizmy.

11. NEWSLETTER

11.1 Korzystanie z serwisu chlopy.info jest powiązane z listą mailingową i jest nierozłączne.

11.2 Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości komercyjnych opłaconych przez sponsora serwisu chlopy.info sporadycznie, nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

11.3 Wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji o nowościach w serwisie, a w szczególności o nowych promocjach.

12. OPŁATY

12.1 Dodanie podstawowego wpisu obiektu do serwisu chlopy.info jest bezpłatne
12.2 Oferty specjalnie, boksy reklamowe na stronie głównej czy boksy na stronach obiektów są wyceniane indywidualnie.  

13. ZAŁĄCZNIKI

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:.

Załącznik 1: Polityka Prywatności

Regulamin – wersja z dnia 02.09.2023 r